MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Besluit forensische zorg
- Geweldsinstructie penitentiaire inrichtingen
- Penitentiaire maatregel
- Regeling arbeidsloon gedetineerden
- Regeling melding ongeoorloofde afwezigheid
- Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden
- Regeling straf- en afzonderingscel penitentiaire inrichtingen
- Regeling tijdelijk verlaten van de inrichting

 

 

WET van 18 juni 1998, Stb. 1998, 430, tot vaststelling van een Penitentiaire beginselenwet en daarmee verband houdende intrekking van de Beginselenwet gevangeniswezen met uitzondering van de artikelen 2 tot en met 5 en wijzigingen van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering alsmede enige andere wetten (Penitentiaire beginselenwet). Inwerkingtreding: 1 januari 1999 (Stb. 1998, 623).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de penitentiaire regelgeving te herzien, in het bijzonder aangaande het differentiatie- en selectiestelsel, en in verband daarmee de Beginselenwet gevangeniswezen te vervangen door de Penitentiaire beginselenwet alsmede enige bepalingen van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten te wijzigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).