Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 11 september 1985, Stb. 1985, 511, houdende regelen betreffende de overgang van personeel van het Staatsbedrijf der PTT en de Rijkspostspaarbank naar de Postbank N.V. Inwerkingtreding: 28 oktober 1985 (Stb. 1985, 557).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelingen te treffen met betrekking tot de overgang van het personeel van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie en van de Rijkspostspaarbank dat werkzaam is bij de Postcheque- en Girodienst of de Rijkspostspaarbank naar de Postbank N.V.;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).