[Regeling van 26 mei 1993, Stcrt. 1993, 98. Inwerkingtreding: 1 juni 1993]

 

     De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
     Gelet op artikel 2 van de Plantenziektenwet en op artikel 14, aanhef en onder d, van het Besluit bestrijding schadelijke organismen 1991;
     Gelet op Richtlijn 77/93/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1976 betreffende de beschermende maatregelen tegen het binnenbrengen en de verspreiding in de Gemeenschap van voor planten of voor plantaardige produkten schadelijke organismen (PbEG 1977, L 26) en de daarop gebaseerde richtlijnen;
     Gezien de adviezen van het Landbouwschap, het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten, het Produktschap voor Siergewassen en het Produktschap voor Groenten en Fruit;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).