Nadere regelgeving:
- Besluit bestrijding schadelijke organismen
- Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten

 

 

WET van 5 april 1951, Stb. 1951, 96, houdende nieuwe bepalingen tot wering en bestrijding van organismen, schadelijk voor de landbouw. Inwerkingtreding: 26 juli 1951.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe bepalingen vast te stellen tot wering en bestrijding van organismen, welke schadelijk zijn voor de Landbouw;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).