MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 25 mei 1998, Stb. 1998, 423, houdende regels inzake plannen op het terrein van het verkeer en het vervoer (Planwet verkeer en vervoer). Inwerkingtreding: 17 juli 1998 (Stb. 1998, 424).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voor het voeren van een samenhangend verkeers- en vervoerbeleid, waarbij de drie bestuurslagen zijn betrokken, een planstructuur te introduceren;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).