Nadere regelgeving:
- Aanwijzingsbesluit economische noodwetgeving
- Aanwijzingsbesluit noodwetgeving Infrastructuur en Milieu

 

 

WET van 28 november 1984, Stb. 1984, 575, houdende regelen op het gebied van de prijzen van goederen en diensten in buitengewone omstandigheden. Inwerkingtreding: 9 januari 1985.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de mogelijkheid te openen tot het stellen van regelen op het gebied van de prijzen van goederen en diensten in geval van buitengewone omstandigheden;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).