BESLUIT van 21 mei 2003, Stb. 2003, 229, houdende regels met betrekking tot de prijsaanduiding van producten ter vervanging van het Besluit prijsaanduiding goederen 1980 in verband met de aanpassing aan de systematiek en de terminologie van de EG-richtlijn betreffende de prijsaanduiding van aan de consument aangeboden producten (Besluit prijsaanduiding producten). Inwerkingtreding: 11 juni 2003.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 2 oktober 2002, nr. WJZ 02048730;
     Gelet op Richtlijn nr. 98/6/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 februari 1998 betreffende de bescherming van de consument inzake de prijsaanduiding van aan de consument aangeboden producten (PbEG L 80) en op artikel 2b, eerste lid, onderdeel a en b, van de Prijzenwet;
     De Raad van State gehoord (advies van 13 januari 2003, nr. W10.020452/II);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 16 mei 2003, nr. WJZ3005025;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).