Nadere regelgeving:
- Besluit prijsaanduiding producten

 

 

WET van 24 maart 1961, Stb. 1961, 135, houdende regelen op het gebied van de prijzen van goederen en diensten. Inwerkingtreding: 1 juni 1961 (Stb. 1961, 151).

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de mogelijkheid te openen regelen te stellen op het gebied van de prijzen van goederen of diensten, ingeval de ontwikkeling dier prijzen daartoe aanleiding geeft;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).