Nadere regelgeving:
- Ambtsinstructie commissaris van de Koning
- Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
- Rechtspositiebesluit commissarissen van de Koning (vervallen)
- Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers
- Rechtspositiebesluit gedeputeerden (vervallen)
- Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden (vervallen)

 

 

WET van 10 september 1992, Stb. 1992, 550, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot provincies. Inwerkingtreding: 1 januari 1994 (Stb. 1993, 667).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Provinciewet aan te passen aan de herziene Grondwet en aan de Gemeentewet en in verband daarmee nieuwe bepalingen vast te stellen met betrekking tot de inrichting van provincies, alsmede de samenstelling en bevoegdheid van hun besturen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).