Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 18 april 1991, Stb. 1991, 226, houdende wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de overdracht van het bestuur van rijksscholen. Inwerkingtreding: 23 mei 1991.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat een terughoudende rol van de rijksoverheid waar mogelijk ten aanzien van uitvoerende taken gewenst is;
     Overwegende dat in dit kader de taak van de rijksoverheid als bevoegd gezag van openbare scholen voor voortgezet onderwijs dient te worden beĆ«indigd;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).