MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Besluit voorzieningen Remigratiewet (vervallen)
- Boetebesluit socialezekerheidswetten
- Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
- Regeling aanwijzing doelgroepen Remigratiewet (vervallen)
- Regeling vaststelling bedragen Remigratiewet (vervallen)
- Remigratiebesluit
- Remigratieregeling
- Uitvoeringsbesluit Remigratiewet (vervallen)

 

 

WET van 22 april 1999, Stb. 1999, 232, houdende regels inzake het treffen van voorzieningen ten behoeve van remigratie (Remigratiewet). Inwerkingtreding: 1 april 2000 (Stb. 2000, 129).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is bepalingen vast te stellen met betrekking tot het beschikbaar stellen van voorzieningen om remigratie mogelijk te maken;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).