Nadere regelgeving:
- Aanwijzingsregeling rechtspersonen Sanctiewet 1977
- Besluit bestuurlijke boetes financiƫle sector
- Besluit melding transacties financiering terrorisme
- Regeling bedrijfsvoering en administratieve organisatie Wet inzake de geldtransactiekantoren

 

 

WET van 15 februari 1980, Stb. 1980, 93, tot het treffen van sancties tegen bepaalde staten of gebieden. Inwerkingtreding: 21 april 1980 (Stb. 1980, 170).

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is over te gaan tot vernieuwing en uitbreiding van de wettelijke mogelijkheden om, ter uitvoering van internationale besluiten, aanbevelingen en afspraken, beperkingen vast te stellen voor de betrekkingen met bepaalde staten of gebieden;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).