Nadere regelgeving:
- Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer
- Besluit meldingsformaliteiten en gegevensverwerkingen scheepvaart
- Besluit opleidingen en bevoegdheden nautische beroepsbeoefenaren
- Besluit Rijnvaartpolitiereglement 1995
- Besluit zeevaartbemanning
- Binnenvaartbesluit
- Binnenvaartpolitiereglement (BPR)
- Binnenvaartregeling
- Loodsplichtbesluit 1995
- Regeling bloed- en urineonderzoek
- Rijnvaartpolitiereglement 1995
- Vaststellingsbesluit Binnenvaartpolitiereglement (BPR)

 

 

WET van 7 juli 1988, Stb. 1988, 352, houdende algemene regeling met betrekking tot het scheepvaartverkeer op de binnenwateren en op zee. Inwerkingtreding: 1 september 1988 (Stb. 1988, 389).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het, gelet op de ontwikkelingen in het scheepvaartverkeer en in de ordening daarvan alsmede op de bij de ordening van dat verkeer betrokken belangen, wenselijk is de bepalingen met betrekking tot het scheepvaartverkeer op de binnenwateren en op zee te herzien alsmede, gezien hun onderlinge samenhang, onder te brengen in één wettelijke regeling, welke mede als grondslag kan dienen voor de uitvoering van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties, voorzover deze het Koninkrijk binden;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).