Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 23 december 1992, Stb. 1992, 696, houdende Spoedwet vermindering vergoeding voor materiële instandhouding en andere voorzieningen in het primair onderwijs. Inwerkingtreding: 31 december 1992.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gelet op de toestand van 's Rijks financiën, mede in relatie tot de thans verwachte prijsstijging in 1993, noodzakelijk is om in te grijpen in de voor dat jaar vastgestelde programma's van eisen voor de materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding en andere voorzieningen in het primair onderwijs;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).