Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 12 juli 1821, Stb. 1821, 9, houdende de grondslagen van het stelsel van 's Rijks belastingen, met den jare 1822. Inwerkingtreding: 1 augustus 1821.

 

     WIJ WILLEM, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van Luxemburg, enz., enz., enz.

     Alzoo Wij in overweging genomen hebben den uitslag der deliberatien van de kommissie, door Ons, bij besluit van den 23sten Januari des jaars 1820, n°. 17, tot herziening van het bestaande stelsel der In- en Uitgaande Regten en Accijnsen benoemd, en daardoor de noodzakelijkheid hebben ingezien, om in dat stelsel belangrijke wijzigingen daar te stellen, en hetzelve tevens, in zoo verre het voor de schatkist onvoldoende is, door zoodanige middelen aan te vullen, als daartoe het meest dienstig kunnen geacht worden;

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).