MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Besluit aftappen openbare telecommunicatienetwerken en -diensten
- Besluit beveiliging gegevens telecommunicatie
- Besluit elektronische handtekeningen (vervallen)
- Besluit technische hulpmiddelen strafvordering
- Besluit universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen
- Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie
- Frequentiebesluit 2013
- Regeling aftappen openbare telecommunicatienetwerken en -diensten
- Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen

 

 

WET van 19 oktober 1998, Stb. 1998, 610, houdende regels inzake de telecommunicatie (Telecommunicatiewet). Inwerkingtreding: 15 december 1998 (Stb. 1998, 664).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met de algehele liberalisering van de telecommunicatie-infrastructuur en de telecommunicatiediensten wenselijk is regels te stellen ter waarborging van een samenhangende infrastructuur en ter bevordering van de daadwerkelijke mededinging;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).