Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 24 juni 1992, Stb. 1992, 367, houdende een financiële compensatie voor langdurige militaire dienst. Inwerkingtreding: 15 juli 1992.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een voorziening te treffen houdende een eenmalige financiële compensatie voor bepaalde groepen militairen die ten minste vijf jaar onder de wapenen zijn geweest en daarvoor in de overheidspensioenwetgeving geen vergelding ontvangen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).