Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 6 november 1991, Stb. 1991, 546, houdende regels betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake conventionele strijdkrachten in Europa. Inwerkingtreding: 8 november 1991.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het ter uitvoering van het Verdrag inzake conventionele strijdkrachten in Europa en het daarvan een integrerend deel uitmakend Protocol inzake inspectie, mede gelet op artikel 12 van de Grondwet, noodzakelijk is regels te stellen omtrent medewerking van een ieder aan verrassingsinspecties alsmede het binnentreden van woningen zonder toestemming van de bewoner in verband met verificatie van het bij het Verdrag overeengekomene;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).