Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             


vorige

 

UITVOERINGSWET  EUROPEES  VERDRAG  INZAKE  RECHTSPOSITIE  MIGRERENDE  WERKNEMERS

Tekst zoals deze geldt op 18 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Geen

 

WET van 2 december 1982, houdende bepalingen ter uitvoering van het Europees Verdrag inzake de rechtspositie van migrerende werknemers, alsmede met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden van buitenlandse werknemers

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is nadere regels te stellen ter uitvoering van het vanwege Ons op 24 november 1977 te Straatsburg ondertekende Europees Verdrag inzake de rechtspositie van migrerende werknemers (Trb. 1978, 70);
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

In deze wet wordt onder het Verdrag verstaan, het op 24 november 1977 te Straatsburg ondertekende Europees Verdrag inzake de rechtspositie van migrerende werknemers (Trb. 1978, 70).

Artikel 2

1. Als nationale instantie, bedoeld in artikel 11, derde lid, van het Verdrag wordt aangewezen het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen.

2. Van het formulier, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van het Verdrag wordt gebruik gemaakt in die gevallen dat daartoe in onderling overleg van de in het vorige lid bedoelde instantie met de betreffende instantie van een andere Verdragsluitende Partij of met de betreffende instanties van andere Verdragsluitende Partijen, dan wel door Onze Minister van Justitie wordt besloten.

3. Voor de uitvoering van dit Verdrag zijn van overeenkomstige toepassing de artikelen 5, 6, 7, 8, 9 en 10 van de Wet van 27 september 1961, Stb. 303, houdende uitvoering van het op 20 juni 1956 te New York gesloten Verdrag inzake het verhaal in het buitenland van uitkeringen tot onderhoud, evenwel met dien verstande dat voor "verzendende instelling" alsmede voor "ontvangende instelling" telkens wordt gelezen "Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen".

4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld omtrent de wijze waarop het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen de in dit artikel bedoelde taak zal uitvoeren.

Artikel 3 [Vervallen per 31-07-1993]

Artikel 4

1. Buitenlandse werknemers die

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x