Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 2 december 1982, Stb. 1982, 679, houdende bepalingen ter uitvoering van het Europees verdrag inzake de rechtspositie van migrerende werknemers, alsmede met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden van buitenlandse werknemers. Inwerkingtreding: 10 januari 1983.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is nadere regels te stellen ter uitvoering van het vanwege Ons op 24 november 1977 te Straatsburg ondertekende Europees verdrag inzake de rechtspositie van migrerende werknemers (Trb. 1978, 70);
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).