Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 30 juni 1976, Stb. 1976, 371, tot uitvoering van de op 7 juni 1968 te Londen tot stand gekomen Europese overeenkomst nopens het verstrekken van inlichtingen over buitenlands recht (Trb. 1968, 142). Inwerkingtreding: 2 maart 1977 (Stb. 1977, 26).

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voorzieningen te treffen tot uitvoering van de op 7 juni 1968 te Londen tot stand gekomen Europese overeenkomst nopens het verstrekken van inlichtingen over buitenlands recht (Trb. 1968, 142);
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).