Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 1 februari 1990, Stb. 1990, 60, tot verlenging van de termijn waarna artikel 10, eerste lid, van de Grondwet in werking treedt, tot 17 februari 1991 voor wat betreft verzamelingen van persoonsgegevens aangelegd ten dienste van de uitvoering van de politietaak. Inwerkingtreding: 14 februari 1990.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om met toepassing van additioneel artikel VI van de Grondwet de termijn waarna artikel 10, eerste lid, van de Grondwet in werking zal treden voor verzamelingen van persoonsgegevens aangelegd ten dienste van de uitvoering van de politietaak, te verlengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).