WET van 26 maart 1920, Stb. 1920, 153, houdende bepalingen tot regeling van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht. Inwerkingtreding: 15 juni 1922 (Stb. 1922, 306).

 

     WIJ WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:
     Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenschelijk is nieuwe wettelijke voorschriften tot regeling van het veeartsenijkundig Staatstoezicht uit te vaardigen;
     Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

Titel I. Algemeene bepalingen

Artikel 1 [Vervallen per 31-12-2002]

Artikel 2 [Vervallen per 31-12-2002]

Artikel 2bis [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2006]

Titel II. Van de zorg voor den algemeenen gezondheidstoestand van den veestapel

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 5bis [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 6bis [Vervallen per 01-01-2006]

Titel III. Van de wering en bestrijding van besmettelijke veeziekten

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 9a [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 10 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 10a [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 11 [Vervallen per 13-04-1996]

§ 2. Van de wering van besmettelijke veeziekten

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2006]

§ 3. Van de bestrijding van besmettelijke veeziekten

Artikel 15 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 16 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 17 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 18 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 19 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 20 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 21 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 21bis [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 22 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 23 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 24 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 24bis [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 25 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 26 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 27 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 28 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 29 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 30 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 31 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 32 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 33 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 34 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 35 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 36 [Vervallen per 18-10-2004]

Artikel 37 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 38 [Vervallen per 01-01-2006]

§ 4. Van de schadeloosstellingen

Artikel 39 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 39a [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 39b [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 39c [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 39d [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 40 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 41 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 42 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 43 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 44 [Vervallen per 01-01-2006]

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 45 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 46 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 47 [Vervallen per 01-05-1964]

Artikel 48 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 49 [Vervallen per 01-01-2006]

Titel IV. Van de wering en bestrijding van hondsdolheid van honden en katten

Artikel 50 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 50a [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 51 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 52 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 53 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 54 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 55 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 56 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 57 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 58 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 59 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 60 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 61 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 62 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 63 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 64 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 64bis [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 64ter [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 65 [Vervallen per 13-04-1996]

Titel V. Uitvoer van vlees en vleesprodukten

Artikel 66

In deze titel wordt verstaan onder:

 • a. vee: levende runderen, varkens, schapen, geiten en eenhoevige dieren, voor zover de dieren als huisdieren worden gehouden;

 • b. vlees: vlees van dieren als bedoeld onder a;

 • c. vers vlees: vlees, dat geen behandeling heeft ondergaan ter bevordering van de houdbaarheid, tenzij het betreft een koelbehandeling;

 • d. vleesprodukten: vlees, dat een behandeling, niet zijnde een koelbehandeling, heeft ondergaan ter bevordering van de houdbaarheid, alsmede levensmiddelen, verkregen van vlees of waarin vlees is verwerkt.

Artikel 67 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 68

 • 1.Het is verboden vers vlees uit te voeren, te pogen uit te voeren of aan een middel van vervoer ten uitvoer aan te bieden, tenzij de zending overeenkomstig door Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij gestelde regelen voorzien is van een of meer merken of bewijsstukken, aangebracht of afgegeven op grond van een van Rijkswege ingesteld onderzoek ten bewijze, dat voldaan is aan de met het oog op de uitvoer door hem gestelde eisen met betrekking tot:

  • a. de toestand van de dieren, waarvan het vlees afkomstig is, vóór het slachten;

  • b. de toestand van het vlees na het slachten;

  • c. de inrichting en uitrusting der slachthuizen en uitsnijderijen;

  • d. de hygiëne bij het slachten en bij de be- en verwerking van het vlees;

  • e. de inrichting van de koelhuizen en de opslag hierin;

  • f. de inlading, het vervoer en de vervoermiddelen;

  • g. andere onderwerpen, voor zover de nakoming van internationale overeenkomsten of van besluiten van volkenrechtelijke organisaties zulks meebrengt.

 • 2.Ter uitvoering van het bepaalde in het eerste lid kan Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij voorts regelen stellen met betrekking tot:

  • a. de plaatsen waar, alsmede de tijdruimten waarbinnen, de keuring kan plaatsvinden;

  • b. de wijze van keuring vóór en na het slachten;

  • c. de wijze van slachten.

Artikel 69

 • 1.Voor zover Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij niet anders bepaalt is het verboden vleesprodukten uit te voeren, te pogen uit te voeren of aan een middel van vervoer ten uitvoer aan te bieden, tenzij de zending overeenkomstig door hem gestelde regelen voorzien is van een of meer bewijsstukken, aangebracht of afgegeven op grond van een van Rijkswege ingesteld onderzoek, ten bewijze dat voldaan is aan de met het oog op de uitvoer door hem gestelde eisen met betrekking tot:

  • a. de inrichting, waarin de bereiding geschiedt;

  • b. het vlees, waarvan de vleesprodukten zijn bereid;

  • c. de wijze van bereiding en behandeling;

  • d. de hygiëne bij de be- en verwerking;

  • e. de verpakking;

  • f. de inrichting van de koelhuizen en de opslag hierin;

  • g. de inlading, het vervoer en de vervoermiddelen;

  • h. andere onderwerpen, voor zover de nakoming van internationale overeenkomsten of van besluiten van volkenrechtelijke organisaties zulks meebrengt.

 • 2.Ter uitvoering van het bepaalde in het eerste lid kan Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij voorts regelen stellen met betrekking tot:

  • a. de plaatsen waar, alsmede de tijdruimten waarbinnen, de keuring kan plaatsvinden;

  • b. de wijze van keuring.

Artikel 70

 • 1.De eisen en regelen, bedoeld in de artikelen 68 en 69, kunnen verschillend zijn naar gelang van de soort van het vee, van het vlees en van de vleesprodukten en naar gelang van het land van bestemming.

 • 2.Indien ter uitvoering van het bepaalde in artikel 68, eerste lid onder c en e, en artikel 69, eerste lid onder a en f, wordt voorzien in een officiële erkenning van de aldaar bedoelde instellingen, wordt een zodanige erkenning verleend voor iedere instelling, die aan de daarvoor door Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij gestelde eisen voldoet en wordt de erkenning ingetrokken, indien de instelling niet langer aan deze eisen blijkt te voldoen, doch niet dan nadat gedurende een redelijke termijn gelegenheid is gegeven de noodzakelijke voorzieningen te treffen.

Artikel 71

Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij kan van de verbodsbepalingen, neergelegd in artikel 68, eerste lid, en artikel 69, eerste lid, in bijzondere gevallen of groepen van gevallen ontheffing verlenen. Aan deze ontheffing kunnen voorschriften of beperkingen worden verbonden.

Artikel 72 [Vervallen per 21-02-1997]

Artikel 73

Ter zake van een onderzoek van Rijkswege, als bedoeld in de artikelen 68 en 69 wordt vergoeding van kosten geheven overeenkomstig een door Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij vastgesteld tarief.

Artikel 74 [Vervallen per 30-06-1965]

Artikel 75 [Vervallen per 30-06-1965]

Titel Va. Financiële bepalingen

Artikel 75a

 • 1.Onze Minister kan een vergoeding van kosten heffen overeenkomstig een door hem vastgesteld tarief ter zake van:

  • a. de behandeling van een aanvraag om een bij of krachtens deze wet voorgeschreven vergunning, toelating, aanwijzing, erkenning of registratie danwel een aanvraag tot wijziging daarvan;

  • b. de instandhouding van de bij of krachtens deze wet verleende vergunning, toelating, aanwijzing, erkenning of registratie;

  • c. andere onderzoeken of verrichtingen met betrekking tot dieren, producten van dierlijke oorsprong en andere producten en voorwerpen die dragers van smetstof kunnen zijn, voorzover de onderzoeken of verrichtingen zijn voorgeschreven bij besluit krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, danwel op verzoek van betrokkenen plaatsvinden.

 • 2.Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot betaling van de vergoeding.

Artikel 75b

 • 1.Onverminderd de artikelen 14, 73 en 75a kan Onze Minister bij of krachtens algemene maatregel van bestuur een vergoeding van kosten heffen overeenkomstig een door hem vastgesteld tarief ter zake van bij die maatregel benoemde onderzoeken of verrichtingen met betrekking tot dieren, producten van dierlijke oorsprong en andere producten en voorwerpen die dragers van smetstof kunnen zijn, voorzover de onderzoeken of verrichtingen zijn voorgeschreven krachtens deze wet.

 • 2.Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld met betrekking tot betaling van de vergoeding.

Artikel 75c

Een tarief als bedoeld in de artikelen 14, 73, 75a en 75b wordt zodanig vastgesteld dat de geraamde baten niet uitgaan boven de geraamde kosten die in een rechtstreeks verband staan met de werkzaamheden waarvoor het tarief wordt vastgesteld, onverminderd de daaromtrent bij besluit krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap vastgestelde verplichtingen.

Titel VI. Strafbepalingen en bestuursdwang

Artikel 76 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 77 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 77bis [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 77ter [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 78 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 79 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 80 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 81 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 82 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 83 [Vervallen per 13-04-1996]

Artikel 84 [Vervallen per 16-02-1958]

Artikel 85 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 85bis [Vervallen per 01-09-1976]

Artikel 86 [Vervallen per 25-12-1963]

Artikel 87 [Vervallen per 25-12-1963]

Artikel 88 [Vervallen per 25-12-1963]

Artikel 89 [Vervallen per 25-12-1963]

Artikel 90 [Vervallen per 25-12-1963]

Artikel 91 [Vervallen per 25-12-1963]

Artikel 92 [Vervallen per 01-02-1959]

Artikel 93 [Vervallen per 01-02-1959]

Artikel 94 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 95 [Vervallen per 01-10-1962]

Artikel 96 [Vervallen per 01-01-2006]

Titel VII. Slotbepalingen

Artikel 97 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 98 [Vervallen per 01-01-1971]

Artikel 99 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 100 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 101 [Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 102 [Vervallen per 01-01-2006]

 

 

     Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te 's-Gravenhage, den 26sten Maart 1920

 

WILHELMINA

 

De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel,
H.A. van IJsselsteijn

 

Uitgegeven den een en twintigsten April 1920
De Minister van Justitie,
Heemskerk