MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 19 december 1996, Stb. 1996, 664, tot verlenging van de werkingsduur van enkele onderdelen van de Wet van 28 september 1988, Stb. 1988, 440 (verlenging van het experiment budgetfinanciering, decentralisatie en deregulering van de Wet Sociale Werkvoorziening). Inwerkingtreding: 1 januari 1997.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de periode van het experiment budgetfinanciering, decentralisatie en deregulering van de Wet Sociale Werkvoorziening verder te verlengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

Artikel 1

De onderdelen F, G en V van artikel I van de Wet van 28 september 1988, Stb. 1988, 440, gelden ook voor het jaar 1997, met dien verstande dat voor de bepaling van het bedrag van de vergoeding, bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de Wet Sociale Werkvoorziening, over dat jaar, artikel 41, tweede lid, van die wet toepassing vindt en dat voor de toepassing van artikel 41, derde lid, van die wet, een percentage van 95 van de vergoeding over het jaar 1996 geldt.

Artikel 2

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1997. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 1996, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 1997.

 

 

     Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te 's-Gravenhage, 19 december 1996

 

BEATRIX

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A.P.W. Melkert

 

Uitgegeven de drieëntwintigste december 1996
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager