Nadere regelgeving:
- Regeling aquacultuur
- Reglement voor de binnenvisserij 1985
- Reglement zee- en kustvisserij 1977
- Uitvoeringsregeling visserij
- Uitvoeringsregeling zeevisserij

 

 

WET van 30 mei 1963, Stb. 1963, 312, houdende nieuwe regelen omtrent de visserij. Inwerkingtreding: 1 juni 1964 (Stb. 1964, 142).

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de wetgeving op het gebied van de visserij aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).