Nadere regelgeving:
- Uitvoeringsbesluit artikel 15, tweede lid, Vorderingswet 1962

 

 

WET van 12 december 1962, Stb. 1962, 587, houdende een regeling betreffende het vorderen van zaken door de landsoverheid. Inwerkingtreding: 15 februari 1963 (Stb. 1963, 30).

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een nieuwe regeling vast te stellen betreffende het vorderen van zaken door de landsoverheid;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).