MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Besluit inburgering
- Besluit videoconferentie
- Reglement regime grenslogies
- Voorschrift Vreemdelingen 2000
- Vreemdelingenbesluit 2000 (Vb 2000)

 

 

WET van 23 november 2000, Stb. 2000, 495, tot algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet 2000). Inwerkingtreding: 1 april 2001 (Stb. 2001, 144).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de bestaande wetgeving betreffende de toelating en uitzetting van vreemdelingen, het toezicht op vreemdelingen die in Nederland verblijf houden, en de grensbewaking, te herzien en daartoe een nieuwe Vreemdelingenwet vast te stellen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).