Nadere regelgeving:
- Besluit medische hulpmiddelen
- Drinkwaterbesluit
- Drinkwaterregeling
- Hoeveelheidsaanduidingenbesluit (Warenwet) (vervallen)
- Productenbesluit asbest
- Warenwetbesluit algemene productveiligheid
- Warenwetbesluit bereiding en behandeling van levensmiddelen
- Warenwetbesluit bestuurlijke boeten
- Warenwetbesluit etikettering van levensmiddelen (vervallen)
- Warenwetbesluit informatie levensmiddelen

 

 

WET van 28 december 1935, Stb. 1935, 793, houdende voorschriften betreffende de hoedanigheid en aanduiding van waren. Inwerkingtreding: 1 januari 1936 (Stb. 1935, 822).

 

     WIJ WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten:
     Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is in verband met de huidige omstandigheden gewijzigde wettelijke voorschriften vast te stellen ter bevordering van de goede hoedanigheid van waren, en regelen vast te stellen betreffende de aanduiding van waren;
     Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).