Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 10 november 1900, Stb. 1900, 176, houdende algemeene regels omtrent het waterstaatsbestuur. Inwerkingtreding: 15 juni 1902 (Stb. 1902, 75).

 

     WIJ WILHELMINA, bij de gratie Gods Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, saluut! doen te weten:
     Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is algemeene regels omtrent het waterstaatsbestuur te stellen;
     Gezien artikel 188 der Grondwet;
     Zoo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).