Nadere regelgeving:
- Besluit aanvullende regels veiligheid wegtunnels (vervallen)
- Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
- Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer
- Besluit alcoholonderzoeken (vervallen)
- Besluit personenvervoer 2000 (Bp 2000)
- Besluit voertuigen
- Kentekenreglement
- Regeling aanvullende regels veiligheid wegtunnels
- Regeling bloed- en urineonderzoek (vervallen)
- Regeling eisen geschiktheid 2000
- Regeling gehandicaptenparkeerkaart
- Regeling tachograafkaarten
- Regeling vervoer over de spoorweg van gevaarlijke stoffen
- Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen
- Regeling voertuigen
- Reglement rijbewijzen
- Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

 

 

WET van 21 april 1994, Stb. 1994, 475, houdende vervanging van de Wegenverkeerswet. Inwerkingtreding: 1 januari 1995 (Stb. 1994, 919).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de regels inzake het verkeer op de weg opnieuw vast te stellen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).