Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 8 maart 1980, Stb. 1980, 95, houdende uitvoering van artikel 19, zevende lid van het op 18 oktober 1961 te Turijn gesloten Europees Sociaal Handvest. Inwerkingtreding: 22 mei 1980 (Stb. 1980, 320).

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voorzieningen te treffen tot uitvoering van artikel 19, zevende lid, van het op 18 oktober 1961 te Turijn gesloten Europees Sociaal Handvest (Trb. 1962, 3, en 1963, 90);
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).