Nadere regelgeving:
- Besluit bedragen aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
- Besluit vaststelling verzekeringsbewijs niet-kentekenplichtige motorrijtuigen en regels vrijstellingsbewijs

 

 

WET van 30 mei 1963, Stb. 1963, 228, betreffende verplichte verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen. Inwerkingtreding: 1 juli 1964 (Stb. 1964, 202).

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met het op 7 januari 1955 te Brussel tussen Nederland, BelgiĆ« en Luxemburg gesloten verdrag betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering in zake motorrijtuigen (Trb. 1955, 16), en de aanvullende overeenkomst hierop van 3 juli 1956 (Trb. 1956, 75) noodzakelijk, en ook overigens wenselijk is, een regeling te treffen omtrent de verplichte verzekering tegen burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe motorrijtuigen aanleiding kunnen geven;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).