Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 19 december 1974, Stb. 1974, 765, houdende regelen met betrekking tot de prijzen en de tarieven voor het leveren van aardgas. Inwerkingtreding: 25 december 1974.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de mogelijkheid te openen minimumprijzen vast te stellen voor de afzet in het binnen- en buitenland van in Nederland en in het Nederlandse deel van het continentaal plat gewonnen aardgas, alsmede aanwijzingen te geven omtrent de tarieven, die bij het leveren van aardgas aan degenen, die dat in Nederland verbruiken, worden toegepast, ten einde een goede energievoorziening te bevorderen en de opbrengst uit aardgas voor de Staat te vergroten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).