WET van 19 december 1985, Stb. 1985, 704, tot het achterwege laten van de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal socialeverzekeringswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 januari 1986 en per 1 juli 1986. Inwerkingtreding: 1 januari 1986.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, in verband met de uit de sociaal-economische situatie voortvloeiende noodzaak tot beperking van de uitgaven in de collectieve sector, om de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal socialeverzekeringswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 januari 1986 en per 1 juli 1986 achterwege te laten, alsmede op grond van inkomenspolitieke overwegingen de tweede fase van de overgangsregeling herziening minimumdagloonbepalingen op te schorten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

Artikel 1

 • 1.Per 1 januari 1986 en per 1 juli 1986 blijft de toepassing van:

  • a. artikel 14, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Stb. 1968, 657);

  • b. artikel 15, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1977, 492);

  • c. artikel 5a, eerste lid, van de Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485);

  • d. artikel 9a, eerste lid, van de Co├Ârdinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1966, 64);

  • e. artikel 18, eerste lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Stb. 1977, 494);

  • f. artikel 25, eerste lid, van de Wet uitkeringen burgeroorlogsslachtoffers 1940-1945 (Stb. 1984, 94);

  • g. artikel 31a, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Stb. 1977, 493);

  • h. artikel 28a, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Stb. 1977, 495);

  alsmede van het daaromtrent in de Wet van 20 december 1984 (Stb. 1984, 652) bepaalde, achterwege.

 • 2.In afwijking van de in het eerste lid genoemde artikelen wordt bij de herziening per 1 januari 1987 uitgegaan van het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen op 31 oktober 1986 en 30 april 1986.

Artikel 2

[Bevat wijzigingen in andere regelgeving]

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1986.

 

 

     Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te 's-Gravenhage, 19 december 1985

 

BEATRIX

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. de Koning

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
L. de Graaf

De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
J.P. van der Reijden

 

Uitgegeven de zevenentwintigste december 1985
De Minister van Justitie,
F. Korthals Altes