WET van 21 december 1988, Stb. 1988, 625, inzake het achterwege laten van de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal socialezekerheidswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 januari 1989 en per 1 juli 1989. Inwerkingtreding: 1 januari 1989.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, omwille van een beleid van terugdringing van de werkloosheid en van voortzetting van het economisch herstel - waarvoor beheersing van de collectieve uitgaven en loonmatiging noodzakelijk zijn -, de herziening van het wettelijk minimumloon, van de uitkeringen krachtens een aantal socialezekerheidswetten en van een aantal uitkeringen en pensioenen krachtens enige andere wetten per 1 januari 1989 en per 1 juli 1989 achterwege te laten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

Artikel 1

 • 1.Per 1 januari 1989 en per 1 juli 1989 blijft de toepassing van:

  • a. artikel 14, eerste lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Stb. 1968, 657);

  • b. artikel 15, eerste lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (Stb. 1987, 89);

  • c. artikel 46, eerste lid, van de Werkloosheidswet (Stb. 1987, 93);

  • d. artikel 5a, eerste lid, van de Wet Werkloosheidsvoorziening (Stb. 1964, 485);

  • e. artikel 9a, eerste lid, van de Co├Ârdinatiewet Sociale Verzekering (Stb. 1987, 552);

  • f. artikel 18, eerste lid, van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Stb. 1986, 386);

  • g. artikel 25, eerste lid, van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 (Stb. 1984, 94);

  • h. artikel 31a, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 (Stb. 1986, 575);

  • i. artikel 28a, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Stb. 1986, 576);

  • j. artikel 35, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet (Stb. 1986, 360);

  alsmede van het daaromtrent in de Wet van 24 december 1987 (Stb. 1987, 627) bepaalde, achterwege.

 • 2.In afwijking van de in het eerste lid genoemde artikelen wordt bij de herziening per 1 januari 1990 uitgegaan van het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen op 31 oktober 1989 en 30 april 1989.

Artikel 2

In afwijking van artikel 23 van de Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid (Stb. 1987, 94) heeft per 1 januari 1989 en per 1 juli 1989 geen herziening van het aldaar bedoelde dagloon plaats en wordt bij de herziening per 1 januari 1990 uitgegaan van het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen op 31 oktober 1989 en 30 april 1989.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1989.

 

 

     Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

 

Gegeven te 's-Gravenhage, 21 december 1988

 

BEATRIX

 

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. de Koning

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
L. de Graaf

De Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur a.i.,
W.J. Deetman

 

Uitgegeven de negenentwintigste december 1988
De Minister van Justitie,
F. Korthals Altes