MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Regeling administratie grootboekschuld

 

 

WET van 4 oktober 1995, Stb. 1995, 497, tot regeling van een vereenvoudigde administratie van de Grootboekschuld. Inwerkingtreding: 1 april 1996 (Stb. 1996, 164).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de schulden van de Staat der Nederlanden, welke zijn ingeschreven in de Grootboeken der Nationale Schuld als bedoeld in de Grootboekwet, worden gebracht onder een administratief stelsel dat beter is afgestemd op de huidige eisen van het maatschappelijk verkeer dan het stelsel van de Grootboekwet.
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).