Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

WET  ADMINISTRATIE  GROOTBOEKSCHULD

Tekst zoals deze geldt op 18 juli 2014

 

 

 

 
Nadere regelgeving:
- Regeling administratie grootboekschuld

 

 

WET van 4 oktober 1995 tot regeling van een vereenvoudigde administratie van de Grootboekschuld

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de schulden van de Staat der Nederlanden, welke zijn ingeschreven in de Grootboeken der Nationale Schuld als bedoeld in de Grootboekwet, worden gebracht onder een administratief stelsel dat beter is afgestemd op de huidige eisen van het maatschappelijk verkeer dan het stelsel van de Grootboekwet.
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. de grootboeken: de Grootboeken der Nationale Schuld bedoeld in de Grootboekwet;

b. de schuldregisters: de schuldregisters bedoeld in artikel 2;

c. Onze Minister: Onze Minister van Financin.

Hoofdstuk 2. De schuldregisters

Artikel 2

Onze Minister draagt zorg voor het openen van schuldregisters, bestemd voor de inschrijving van schulden van de Staat der Nederlanden overeenkomstig hetgeen bij of krachtens deze wet is bepaald.

Hoofdstuk 3. Beheer en inrichting van de schuldregisters

Artikel 3

Op de schuldregisters is de Wet van 30 november 1949, houdende regelen nopens het beheer van schuldregisters voor geldleningen ten laste van het Rijk (Stb. J 529), van toepassing.

Hoofdstuk 4. Overgangsbepalingen

Artikel 4

1. Na het tijdstip waarop deze wet in werking is getreden vinden, behoudens overschrijving of afschrijving uit hoofde van deze wet, geen boekingen meer plaats op rekeningen in de grootboeken.

2. De inschrijvingen in de grootboeken worden, naar gelang de rechthebbenden op die inschrijvingen, derden die rechten kunnen doen gelden op die inschrijvingen en beslagleggers zich aanmelden, overgeschreven op rekeningen in de schuldregisters, dan wel omgezet in schuldbewijzen aan toonder.

3. De rechten op inschrijvingen, rechten van derden op inschrijvingen, beslagen op inschrijvingen en beslagen op rechten van derden op inschrijvingen, verkregen onderscheidenlijk gelegd vr het tijdstip waarop deze wet in werking is getreden, worden beoordeeld naar de tijdens de verkrijging van het recht respectievelijk de inbeslagneming geldende bepalingen.

4. Gemeenten, ingevolge het bepaalde bij koninklijk besluit van 26 juli 1820, no. 74, belast met het beheer van inschrijvingen op naam van voormalige gilden, worden geacht rechthebbenden op die inschrijvingen te zijn.

5. De bepalingen in uiterste wilsbeschikkingen, akten van onderbewindstelling, statuten en reglementen van rechtspersonen en overeenkomsten, waarbij belegging in inschrijvingen in de grootboeken is voorgeschreven, gelden, behoudens wijziging voor zover de wet die toelaat, als bepalingen die belegging in geldleningen ten laste van het Rijk voorschrijven.

6. Een voorwaarde of last als bedoeld in artikel 931 boek 4 BW, welke dateert van vr de inwerkingtreding van het Burgerlijk Wetboek in 1838 en betrekking heeft op een of meer inschrijvingen in de grootboeken, wordt voor niet geschreven gehouden.

Artikel 5

1. Rechthebbenden op inschrijvingen in de grootboeken, derden die rechten kunnen doen gelden op inschrijvingen in de grootboeken en degenen die beslag hebben gelegd op

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x