MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 2 november 1995, Stb. 1995, 533, houdende afwijking van het aanpassingsmechanisme in de Wet individuele huursubsidie voor de duur van het subsidietijdvak dat is aangevangen op 1 juli 1995 en loopt tot en met 30 juni 1996. Inwerkingtreding: 17 november 1995.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om voor het subsidietijdvak van 1 juli 1995 tot en met 30 juni 1996 alsnog een wijziging aan te brengen in het mechanisme voor de jaarlijkse aanpassingen van de individuele huursubsidie;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).