Nadere regelgeving:
- Beschikking grondbankstelsel
- Besluit grondbankstelsel
- Regeling inrichting landelijk gebied
- Regeling uitgiftevoorwaarden grondbankstelsel
- Uitvoeringsbesluit pacht
- Uitvoeringsregeling pacht

 

 

WET van 26 maart 1981, Stb. 1981, 248, houdende regeling van het agrarisch grondverkeer. Inwerkingtreding: 15 juni 1981 (Stb. 1981, 374).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen te stellen met betrekking tot een toetsing bij de vervreemding van landbouwgronden en natuurterreinen ter bevordering van een evenwichtige prijsontwikkeling, alsmede met betrekking tot de totstandkoming van een voorkeursrecht voor het bureau beheer landbouwgronden bij de verwerving van landbouwgronden en natuurterreinen.
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).