BESLUIT van 27 augustus 2012, Stb. 2012, 397, houdende regels inzake aanspraken van zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart en tot wijziging van het Arbeidstijdenbesluit en het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de implementatie van het Maritiem Arbeidsverdrag 2006 (Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart). Inwerkingtreding: 20 augustus 2013 (Stb. 2013, 287).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 april 2012, nr. 12.000981, gedaan mede namens Onze Minister van Veiligheid en Justitie;
     Gelet op de artikelen 719, 734d, 734e, 734g, 734i, 734j en 745 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, 4 en 12 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, 5:12, eerste lid, van de Arbeidstijdenwet en 16, zevende en negende lid, van de Arbeidsomstandighedenwet;
     De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 30 mei 2012, nr. W.12.12.0138/III);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 augustus 2012, nr. IZ/IA/2012/12483, uitgebracht mede namens Onze Minister van Veiligheid en Justitie;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).