Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             


vorige

 

WET  AMBULANCEVERVOER  (WAV)

Tekst zoals deze geldt op 13 juli 2012

Vervallen m.i.v. 1 januari 2013

(Zie Tijdelijke wet ambulancezorg)

 

 

 

 
WET van 23 april 1971, houdende regelen omtrent ambulancevervoer

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een regeling te treffen inzake het vervoer van zieken en ongevalsslachtoffers, in het bijzonder voor zover dit geschiedt met daarvoor ingerichte motorvoertuigen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Artikel 1

1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan onder:

Onze Minister: Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

de inspecteur: de op grond van een aanwijzing krachtens artikel 20 ter plaatse bevoegde inspecteur van het Staatstoezicht op de volksgezondheid;

ambulance-auto: een in het bijzonder voor het vervoer van zieken en ongevalsslachtoffers ingericht motorvoertuig;

ambulancevervoer: vervoer van zieken en ongevalsslachtoffers en hun begeleiders met ambulance-auto's;

centrale post: meldkamer voor het ambulancevervoer, onderdeel van de meldkamer, bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de Wet veiligheidsregio’s.

2. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt onder ambulancevervoer niet verstaan:

a. vervoer met aan het Rijk toebehorende ambulance-auto's van personen die rechtens van hun vrijheid zijn beroofd;

b. vervoer met militaire ambulance-auto's, alsmede - voorzover dit wordt verricht door daartoe bestemde diensten - vervoer in buitengewone omstandigheden.

 

Artikel 2

1. Het is verboden ambulancevervoer te verrichten:

a. zonder vergunning van gedeputeerde staten van de provincie waar de centrale post is gelegen voor het gebied waarop de aanvrage betrekking heeft;

b. zonder opdracht, in het gegeven geval verstrekt door degene die belast is met de leiding van de in de vergunning aangewezen centrale post.

2. De centrale posten zijn werkzaam voor de regio’s, bedoeld in artikel 8 van de Wet veiligheidsregio’s.

 

Artikel 3 [Vervallen per 01-04-1996]

 

Artikel 4

1.Gedeputeerde staten bepalen het aantal ambulance-auto's, waarmede tenminste aan het ambulancevervoer moet en ten hoogste mag worden deelgenomen, alsmede de spreiding hiervan.

2.Gedeputeerde staten stellen de inspecteur in de gelegenheid, omtrent het ontwerp van regelen als in het eerste lid bedoeld alsmede omtrent wijziging en intrekking daarvan, zijn zienswijze kenbaar te maken.

3.Onze Minister kan ter zake van de in dit artikel opgedragen taken beleidsregels geven.

 

Artikel 5 [Vervallen per 01-07-2004]

 

Artikel 6 [Vervallen per 01-04-1996]

 

Artikel 7

1. Ten aanzien van elke aanvrage om ambulancevervoer beslist degene die is belast met de leiding van de centrale post binnen welker gebied het aangevraagde vervoer aanvangt, of ambulancevervoer nodig is, alsmede door wie en op welke wijze het zal worden verricht. Zo nodig kan hij degene die met de leiding van een andere centrale post is belast verzoeken een opdracht tot het verrichten van het aangevraagde ambulancevervoer te verstrekken. Ingeval van vervoer vanuit het buitenland wordt de beslissing genomen door degene die is belast met de leiding van de in de vergunning van de vervoerder aangewezen centrale post.

2. Een opdracht tot ambulancevervoer kan niet worden verstrekt voor vervoer, aanvangend buiten het gebied waarvoor de centrale post is ingesteld, behoudens in het geval, bedoeld in de tweede en derde volzin van het eerste lid.

3. Bij de in het eerste lid bedoelde beslissing worden de regelen in acht genomen die het bestuur van de veiligheidsregio, bedoeld in artikel 9 van de Wet veiligheidsregio’s, hieromtrent kan stellen.

4. Een besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van de in het derde lid bedoelde regelen behoeft de goedkeuring van gedeputeerde staten. De goedkeuring kan worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

5. Alvorens te beslissen winnen gedeputeerde staten het advies in van de inspecteur. Van een besluit als bedoeld in het vierde lid wordt door gedeputeerde staten mededeling gedaan aan de inspecteur door toezending van een afschrift.

 

Artikel 8

Gedeputeerde staten bepalen, welke gegevens de aanvrage om een vergunning dient te bevatten.

 

Artikel 9

Op de voorbereiding van een beschikking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

 

Artikel 10

Een vergunning voor het verrichten van ambulancevervoer moet en mag slechts worden geweigerd indien:

a. de verlening niet in overeenstemming zou zijn met de omvang van de behoefte aan ambulancevervoer en de spreiding hiervan, zoals deze zijn vastgesteld krachtens artikel 4;

b. redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat niet of niet op de juiste wijze gevolg zal worden gegeven aan de beslissingen van degene die met de leiding van de centrale post is belast.

 

Artikel 11

1.Een vergunning kan voor een bepaalde tijd worden verleend, indien nog niet aan al het krachtens artikel 4 bepaalde wordt voldaan.

2.Een vergunning kan onder beperkingen worden verleend. Aan een vergunning kunnen voorschriften worden verbonden. De beperkingen en voorschriften kunnen worden gewijzigd of ingetrokken en nieuwe voorschriften kunnen worden gesteld.

3.Bij overgang van een onderneming op rechtverkrijgenden onder algemene titel gaat tevens de vergunning over op degene die de onderneming voortzet.

 

Artikel 12

1.Een vergunning kan slechts worden ingetrokken:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

    
 

x

   

home | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

© Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x