[Regeling van 17 maart 2014, Stcrt. 2014, 8189. Inwerkingtreding: 1 april 2014]

 

REGELING van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 maart 2014, 2014-0000037808, tot vaststelling van de RuWav en uitvoeringsregels gvva 2014 naar aanleiding van de implementatie van Richtlijn 2011/98/EU, betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven (Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014)

     De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
     Gelet op de artikelen 3, tweede lid, 5, tweede, vierde en zesde lid, 7, tweede lid, 8, derde lid, 9 en 22 van de Wet arbeid vreemdelingen;

     Besluit:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).