Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 4 juni 1981, Stb. 1981, 383, houdende beheersing huisvestingsvoorzieningen k.o.-l.o. Inwerkingtreding: 3 juli 1981.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de toenemende leegstand van gebouwen en lokalen bij het kleuter- en lager onderwijs maatregelen met betrekking tot de bouw, uitbreiding, verbouwing en het gebruik van gebouwen en lokalen, alsmede de daarmede samenhangende vergoedingen noodzakelijk maakt;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).