Nadere regelgeving:
- Besluit bodemkwaliteit
- Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag
- Uitvoeringsregeling belastingen op milieugrondslag

 

 

WET van 23 december 1994, Stb. 1994, 923, houdende vaststelling van de Wet belastingen op milieugrondslag. Inwerkingtreding: 1 januari 1995 (Stb. 1994, 949).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is belastingen op grondwater, afvalstoffen en uranium-235 in te stellen en deze tezamen met de in de Wet milieubeheer opgenomen verbruiksbelastingen van brandstoffen te vervatten in één wet belastingen op milieugrondslag;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).