Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 10 juli 1952, Stb. 1952, 404, tot bescherming van de bevolking tegen de gevolgen van oorlogsgeweld. Inwerkingtreding: 21 augustus 1952.

 

     WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is bepalingen vast te stellen omtrent het nemen van maatregelen met betrekking tot de bescherming van de bevolking tegen de gevolgen van oorlogsgeweld;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Op grond van artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Intrekkingswet BB (Stb. 1986, 312) is de Wet bescherming bevolking met ingang van 1 juli 1986 ingetrokken, met uitzondering van de artikelen 4, tweede lid, 7 en 29, red.]

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).