Nadere regelgeving:
- Besluit bescherming oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten

 

 

WET van 28 oktober 1987, Stb. 1987, 484, houdende regelen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten. Inwerkingtreding: 7 november 1987 (Stb. 1987, 485).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging hebben genomen, dat het ter uitvoering van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 16 december 1986 betreffende de rechtsbescherming van topografieën van halfgeleiderprodukten (PbEG L 24, 27 januari 1987) wenselijk is regelen te treffen inzake de bescherming van oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderprodukten;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).