Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

RIJKSWET van 25 maart 1994, Stb. 1994, 250, houdende bepalingen inzake de beëdiging van de regent. Inwerkingtreding: 14 mei 1994.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 37, vierde lid, van de Grondwet (Stb. 1987, 458), de wet dient te bepalen de wijze waarop de regent de eed of belofte aflegt;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).