Nadere regelgeving:
- Aanwijzingsbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
- Besluit bodemkwaliteit
- Besluit financiƫle bepalingen bodemsanering
- Besluit uniforme saneringen
- Besluit verplicht bodemonderzoek bedrijfsterreinen
- Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006
- Regeling uniforme saneringen
- Stortbesluit bodembescherming
- Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

 

 

WET van 3 juli 1986, Stb. 1986, 374, houdende regelen inzake bescherming van de bodem. Inwerkingtreding: 1 januari 1987 (Stb. 1987, 404).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is in het belang van de bescherming van het milieu regels te stellen ten einde de bodem te beschermen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).