Nadere regelgeving:
- Besluit ex artikel 2, tweede lid, Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
- Besluit vervallen causaliteit en voortzetting voorzieningen wetten voor oorlogsgetroffenen
- Inkomensbesluit wetten buitengewoon pensioen
- Kortingsbesluit WIV

 

 

WET van 16 mei 1986, Stb. 1986, 360, houdende regelen inzake de toekenning van een buitengewoon pensioen aan de deelnemers aan het verzet in het voormalige Nederlands-Indiƫ en aan hun nagelaten betrekkingen. Inwerkingtreding: 1 augustus 1986.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen te stellen betreffende het toekennen van buitengewoon pensioen aan hen, die tijdens de vijandelijke bezetting van het voormalige Nederlands-IndiĆ« hebben deelgenomen aan het verzet, alsmede aan hun nagelaten betrekkingen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).