Nadere regelgeving:
- Regeling eigen bijdrage asielzoekers met inkomen en vermogen 2008 (Reba 2008)
- Regeling inburgering
- Regeling verstrekkingen asielzoekers en andere categorieën vreemdelingen 2005 (Rva 2005)
- Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb)

Relevante overige regelgeving:
- Regeling opvang asielzoekers (ROA)

 

 

WET van 19 mei 1994, Stb. 1994, 422, houdende regels betreffende de instelling van een zelfstandig bestuursorgaan, belast met de materiële en immateriële opvang van asielzoekers. Inwerkingtreding: 1 juli 1994 (Stb. 1994, 472).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de materiële en immateriële opvang van asielzoekers toe te vertrouwen aan een wettelijk ingesteld bestuursorgaan;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).