MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Besluit documentatie vennootschappen

 

 

WET van 8 mei 2003, Stb. 2003, 203, houdende regels over de documentatie van vennootschappen (Wet documentatie vennootschappen).¹ Inwerkingtreding: 1 januari 2005 (Stb. 2004, 636).

1. Redactie: ingevolge artikel II, onderdeel J, van de Wet van 7 juli 2011, Stb. 2010, 280, is de Wet documentatie vennootschappen voorzien van een nieuwe citeertitel, luidende: Wet controle op rechtspersonen.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de documentatie van gegevens over vennootschappen te regelen ten behoeve van de afgifte van verklaringen van geen bezwaar door de Minister van Justitie op grond van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede het gebruik van bedoelde gegevens ten behoeve van de voorkoming en bestrijding van het misbruik van vennootschappen, waaronder het plegen van misdrijven en overtredingen van financieel-economische aard door of door middel van vennootschappen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).