MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere regelgeving:
- Geen

 

 

WET van 12 september 2002, Stb. 2002, 481, tot wijziging van de werkingsduur van de gemeentelijke plannen inzake onderwijs in allochtone levende talen (Wet eenmalige verlenging werkingsduur OALT-plannen). Inwerkingtreding: 20 november 2002 (Stb. 2002, 557).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de werkingsduur van de gemeentelijke plannen inzake onderwijs in allochtone levende talen met ingang van 1 augustus 2002 eenmalig met een periode van twee schooljaren te verlengen;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Klik hier voor de geconsolideerde tekst van deze regeling (alleen voor abonnees).